1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 55 đồng chí +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 39 đồng chí. Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 13 giáo viên. Chiếm 33.3% Tốt nghiệp Cao Đẳng: 08 giáo viên. Chiếm 20.5% Tốt nghiệp TCCN: 18 giáo viên. Chiếm 46.2%...